โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน:

*ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง
  • ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปริญาตรี หรือจบการศึกษาแล้ว
  • สงวนสิทธิ์การรับของที่ระลึกในงาน เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูล ที่ถูกต้องเท่านั้น ไม่รวมผู้ติดตาม